Post Workout Protein

Post workout protein meal with salmon